COPE4YMSM

ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการป้องกันเอชไอวี
แบบผสมผสานด้วยการกินและไม่กินยาทรูวาด้า® ทุกวัน
เพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)
โดยให้การสนับสนุนด้านวินัยการกินยาในเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (YMSM) และสาวประเภทสอง (TGW)
อายุ 18-26 ปี ในกรุงเทพฯ และพัทยา  ประเทศไทย

© 2018 by Konlawat Pawong. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now